Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden als PDF-bestand.

Artikel 1 - Definities/Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Dag: kalenderdag;
  • Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
  • Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
  • Klant de natuurlijke-,of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf;
  • Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan Klanten aanbiedt; De Jong Disposables B.V. gevestigd te Tynaarlo aan de Handelsweg 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 04040077;
  • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de Ondernemer en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  • Product: product dat door Ondernemer wordt geleverd;
  • Schriftelijk: Onder "schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
  • Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
  • Website: De webshop van Ondernemer waarop producten worden aangeboden die door Klanten kunnen worden afgenomen.

 

Ondernemer levert al haar producten overeenkomstig deze Algemene Voorwaarden, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 2 - Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant.

2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor Ondernemer slechts bindend, indien en voor zover deze door Ondernemer uitdrukkelijk, schriftelijk zijn aanvaard.

2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de Ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de Ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.4 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

2.5 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het derde en vierde lid van overeenkomstige toepassing en kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

2.6 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Artikel 3 - Aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten.

3.3 De inhoud van de website en het aanbod is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ondernemer kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen, het aanbod en overige informatie op de website en in andere van Ondernemer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- calculatie- en typefouten.

Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de Ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de Ondernemer is bevestigd, kan de Klant de overeenkomst ontbinden.

4.2 Indien een aanbod door de Klant wordt aanvaard, heeft Ondernemer het recht het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding alsnog te herroepen. De Ondernemer deelt een herroeping onverwijld mee aan de Klant.

4.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de Ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de Klant elektronisch kan betalen, zal de Ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Ondernemer het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.4 De Ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de Ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden. De Ondernemer die op grond van het onderzoek de aanvraag weigert of daaraan bijzondere voorwaarden verbindt, deelt dit zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 dagen na het sluiten van de overeenkomst, onder opgave van redenen, aan de Klant mede.

Artikel 5 - De prijs

5.1 Alle op de website en in andere van Ondernemer afkomstige materialen vermelde prijzen zijn exclusief btw (tenzij anders weergegeven) en tenzij op de website anders vermeld, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

5.2 In afwijking van het vorige lid kan de Ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de Ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

5.3 Ondernemer heeft vanaf twee weken na het sluiten van de overeenkomst het recht de overeengekomen prijzen te wijzigen. De Klant die niet akkoord gaat met de wijziging heeft het recht de overeenkomst op te zeggen zonder dat hem daarvoor enige kosten in rekening zullen worden gebracht door Ondernemer.

5.4 Eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en betaalkosten worden op de website vermeld en in ieder geval in het bestelproces getoond.

Artikel 6 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

6.1 Ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt (gebrekkig of defect wordt geleverd), dan dient de Klant binnen uiterlijk 3 werkdagen nadat hij dit redelijkerwijs had kunnen ontdekken de Ondernemer daarvan in kennis te stellen. Doet Klant dit niet, dan kan hij geen aanspraak meer maken op enige vorm van herstel, vervanging, schadevergoeding en/of restitutie ter zake van dit gebrek.

6.3 Indien Ondernemer een klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of (deels)vergoed. Ondernemer kan daarbij Klant doorverwijzen naar een fabrikant of leverancier.

Indien Klant op basis het in dit artikel gestelde retourneert, kan Klant de producten retourneren. Indien er wordt overgegaan tot terugbetaling van reeds vooruitbetaalde bedragen, zal Ondernemer deze bedragen binnen 30 dagen na ontvangst van de producten terugbetalen.

Het is mogelijk dat fabrikanten en/of leveranciers eigen garanties bieden. Deze garanties worden niet door Ondernemer aangeboden. Indien Ondernemer hiervoor kiest, kan hij wel bemiddelen bij het inroepen van deze garanties door Klant.

Artikel 7 - Levering en uitvoering

7.1 Zodra de bestelling door Ondernemer is ontvangen, stuurt Ondernemer de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde, zo spoedig mogelijk toe.

7.2 Ondernemer is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.

7.3 De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen, tenzij op de website of bij het sluiten van de overeenkomst, duidelijk anders is weergegeven. De keuze van de vervoerder is voor Ondernemer.

7.4 Indien Ondernemer de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt hij Klant daarvan in kennis met mededeling van de te verwachten nieuwe levertermijn. Klant heeft alsdan het recht om de overeenkomst te ontbinden en tevens recht op vergoeding van zijn schade als gevolg van de te late of niet levering tot ten hoogste één keer de aankoopsom indien de te late of niet levering te wijten is aan opzet of grove nalatigheid van Ondernemer. De Klant deelt de Ondernemer onmiddellijk na diens mededeling van te late of niet levering mede of hij alsnog nakoming van de overeenkomst wil of deze wenst te ontbinden.

7.5 Indien niet uitdrukkelijk anders overeengekomen gaat het risico van de te leveren producten over op de Klant zodra de bestelling is geplaatst.

7.6 Indien Klant of de door hem aangewezen derde op het overeengekomen levertijdstip niet op het afleveradres aanwezig is om de producten in ontvangst te nemen, is Ondernemer gerechtigd de producten weer retour te nemen. Tegen extra kosten zal Ondernemer de producten op een in overleg met de Klant nader te bepalen ander tijdstip en/of andere dag opnieuw aan Klant aanbieden. Indien levering onmogelijk blijkt, komt de betalingsverplichting niet te vervallen en worden eventuele extra kosten, ook voor het retour nemen, aan Klant in rekening gebracht.

7.7 Indien het bestelde niet meer leverbaar is, zal Ondernemer zich inspannen om een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit aan te bieden aan Klant. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden.

7.8 Indien Klant een product of producten wil retourneren wat niet valt onder de producten zoals genoemd in artikel 6, dan komen de kosten voor de retournering daarvan integraal voor rekening van de klant. 

Artikel 8 - Betaling

8.1 Klant dient betalingen aan Ondernemer volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ondernemer is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.

8.2 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze zonder dat daar een ingebrekestelling voor nodig is, van rechtswege direct in verzuim. Ondernemer heeft het recht om het verschuldigde bedrag te verhogen met de wettelijke rente en Ondernemer is gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en eventuele procesrechtelijke kosten in rekening te brengen en te verhalen op Klant.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

9.1 Behoudens opzet of grove nalatigheid is de totale aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw). Indien er sprake is van een duurovereenkomst dan is de bedoelde aansprakelijkheid beperkt tot een vergoeding van het bedrag dat Klant in de 3 maanden voorafgaand aan het schade brengende feit aan Ondernemer was verschuldigd.

9.2 Aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval —maar uitdrukkelijk niet uitsluitend —begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.3 De vorige leden zijn niet van toepassing voor schade die de Klant heeft geleden in de doorverkoop door Klant van de van de Ondernemer gekochte producten aan consumenten, als gevolg van het feit dat deze laatsten jegens Klant wegens een tekortkoming in die producten een of meer van zijn wettelijke rechten ter zake van die tekortkoming heeft uitgeoefend.

9.4 Voor zover nakoming niet reeds blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Ondernemer jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts nadat Klant Ondernemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke heeft gesteld, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Ondernemer ook na verloop van die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ondernemer in staat is adequaat te reageren.

9.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ondernemer meldt.

9.6 In geval van overmacht is de Ondernemer niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade. Onder overmacht vallen in ieder geval pandemieën, oorlog, oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, onlusten, blokkades, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden bij Ondernemer of toeleveranciers van Ondernemer door de burgerlijke of militaire overheid, brand- en stormschade, extreme weersomstandigheden, overstromingen, extreme verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het bedrijf van Ondernemer of in toeleveringsbedrijven van Ondernemer, alsmede een zodanige schaarste al of niet als gevolg van prijsstijgingen van het product, dat in alle redelijkheid van Ondernemer niet verlangd kan worden om - zelfs tegen een hogere prijs - te leveren.

Artikel 10 - Auteursrecht, modellenrecht, portretrecht en eigendomsrecht

10.1 Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening, beeld, foto’s of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve ontwerp en van de ontwerptekeningen, modellen, werk-, detailtekeningen, uiteindelijke ontwerp alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, alsmede het auteursrecht op de door Ondernemer geleverde producten, die ontwikkeld en geproduceerd zijn door Ondernemer, komen toe aan Ondernemer.

Ondernemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem is gemaakt, dat hij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van Ondernemer het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen.

Zonder voorafgaande toestemming van Ondernemer is het Klant niet toegestaan het product (zonder vermelding van de naam van Ondernemer) openbaar te maken of te verveelvoudigen.

10.3 Bij inbreuk op de auteursrechten van Ondernemer, rekent Ondernemer drie maal de gebruikelijke licentievergoeding voor een dergelijk geval, ter vergoeding van de geleden schade.

Het is de Klant niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen of ander geleverd product aan te brengen. 

Artikel 11 - Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst  moeten binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het product, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Ondernemer.

11.2 Bij de Ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.3 Klant verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid, indien hij niet binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en/of hij Ondernemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen. In het bijzonder is Klant alsdan niet gerechtigd tot het opschorten van zijn betalingsverplichtingen.

11.4 Alle rechten op reclame vervallen, indien wederpartij de geleverde goederen heeft verwerkt of doorgeleverd.

Gebreken in een deellevering geven geen recht op weigering van de gehele partij.

11.5 Kleine afwijkingen in kleur en vormgeving bij het bedrukken geven geen recht op reclame. Per partij zijn afwijkingen van 25% toegestaan ten aanzien van het bestelde kwantum. Afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht die hun oorsprong vinden in de gebruikte grondstoffen geven geen recht op reclame, indien de grondstoffen voldoen aan de door Ondernemer vastgestelde dan wel bedongen normen. Bij gebreke hiervan zal aansluiting worden gezocht bij de algemeen in de branche geldende normen;

11.6 Ondernemer is te allen tijde gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar zou zijn.

11.7 Indien Ondernemer niet, niet tijdig of niet juist of onvolledig door wederpartij wordt geïnformeerd draagt de Klant hiervan het risico.

11.8 Retourzendingen kunnen alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ondernemer worden aangeboden. De kosten van retourzendingen zijn voor rekening van de Klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 12 - Privacy

12.1 Zowel Ondernemer als Klant zullen zich houden aan de geldende wet- en regelgeving ter bescherming van de privacy, meer in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

12.2 De privacy policy van Ondernemer is te vinden op de website URL.  

Artikel 13 - Wijzigingen 

13.1 Ondernemer heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van Klant zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

13.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij de ‘oude’ bepaling.

Artikel 14 - Geschillen

14.1 Op overeenkomsten tussen de Ondernemer en de Klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Mochten er geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst ontstaan die niet minnelijk geschikt kunnen worden, dan zullen deze worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Ondernemer gevestigd is. Ondernemer en Klant kunnen overeenkomen hun geschillen te beslechten bij wege van bindend advies of arbitrage.